Logi sisse Ostukorv
0,00 

Kasutustingimused

ABC Antenn OÜ veebilehe kasutajal palume järgida teenuse kasutamise reegleid ja arvestada allpooltoodud informatsiooniga.

Intellektuaalne omand

Kogu käesoleva veebilehekülje sisu kuulub ABC Antenn OÜ-le.
Sisu alla kuuluvad pildid, graafika, tekst, tehniline informatsioon ja tarkvara.
Sisu mis kuulub teistele omanikele ja mida ABC Antenn OÜ avaldab nende loal, kuulub nende vastavatele omanikele.
Selle veebilehekülje sisu võib kasutada ainult kaupade ostmiseks, ABC Antenn OÜ e-hankekeskkonnas pakutava kauba ja sellega seoses oleva informatsiooniga tutvumiseks.
Sisu mistahes muul otstarbel kasutamine, sealhulgas sisu levitamine, edasisaatmine, kopeerimine, eksponeerimine või mingil muul viisil publitseerimine, tiražeerimine ja/või modifitseerimine kommertslikel eesmärkidel on lubamatu.

Veebilehe kasutamine

Käesoleva veebilehekülje kasutajal on lubatud veebilehel sisu, pilte ja tehnilist informatsiooni kasutada ainult tutvumiseks ja tellimuste sisestamiseks e-hankekeskkonnas.
ABC Antenn OÜ jätab endale õiguse kasutustingimuste rikkumise korral keelduda kliendile teenuse osutamisest.

Kaupade hinnad

Kaupade (toodete) hinnad on eurodes ja kehtivad ainult e-hankekeskkonnast tellides.
Kauba hind kehtib 1 tk. kohta ja kõik kaupade hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
Kui kaubal puudub hind või hind on “0” siis antud hetkel kaupa ei ole võimalik tellida.
ABC Antenn OÜ jätab endale õiguse muuta kaupade hindu sellest eelnevalt ette teavitamata.

Tellimuste käsitlemine

E-hankekeskkonnas tehtud tellimused täidetakse 2-3 tööpäeva jooksul.
Tellimused täidetakse nende laekumise järjekorras.
Tellitud kaup antakse üle vedajale peale kauba eest tasumist ABC Antenn OÜ arveldusarvele kui kliendilepingus pole sätestatud teisiti.
ABC Antenn OÜ jätab endale õiguse valida vedaja kui kliendilepingus pole sätestatud teisiti.
ABC Antenn OÜ ei väljasta tellitud kaupa kolmandatele isikutele, see tähendab, et tellitud kaup väljastatakse ainult otsesele kauba tellijatele.

Tellimuse tühistamine

Kliendilepingut omava tellija puhul toimub tellimuse tühistamine vastavalt ABC Antenn OÜ ja tellija vahel sõlmitud kliendilepingule.
Teistel juhtudel on tellimuste tühistamise tähtaeg 24 tundi alates tellimuse sisestamisest e-hankekeskkonda, teatades sellest e-posti aadressil info(ät)abcantenn.ee

Tellimuse eest tasumine

E-hankekeskkonnast tellitud kaupade eest tasutakse arve alusel pangaülekandega ABC Antenn OÜ arveldusarvele.
Kliendilepingut omavatele teliijatele on maksetähtaeg ja maksetingimus fikseeritud kliendilepingus.
Kliendilepinguta klinentidele on maksetähtaeg 7 tööpäeva alates arve väljastamisest.
Tellimused, mille eest ei tasuta ABC Antenn OÜ arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul peale arve väljastamist, tühistatakse.

Reklamatsioonide esitamine ja käsitlemine

ABC Antenn OÜ e-hankekeskkonnast ostetud kauba (toote) kvaliteedile pretensioonide esitamise aluseks on ostuarve ja reklamatsioonide käsitlemine toimub vastavalt võlaõigusseadusele.
Pretensiooni esitamise tähtaeg on 2 aastat.
Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba kliendile väljastamise hetkel koostatud saatedokumendil näidatud kuupäevast.
Müügigarantii seisneb kauba tasuta parandamises ehk garantiiremondis.
Kui parandamine ei ole võimalik, asendatakse kaup võrdväärse kaubaga mis on garantiiremonti vajava kaubaga tehnilistelt parameetritelt sarnane või parem ning on võimeline täitma asendatava kauba tööülesandeid või toimub kauba tagasi ostmine hinnaga, mis vastab kauba hinnale müügiarvel.
Müügigarantii ei laiene:
1. -pakendile ja dokumentatsioonile;
2. -häiretele toote töös, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt;
3. -häiretele toote töös, mille on põhjustanud toote tehniliste omaduste muutmine, mida on teostanud sertifitseerimata isik või teenindus;
4. -häiretele toote töös, mille on põhjustanud toote kasutamine selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimustes;
5. -häiretele toote töös, mis on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest;
6. -häiretele, mis on tingitud toote või muu seadme ühendamisest mittenõuetekohasesse vooluvõrku;
7. -riketele toote töös, mis on tingitud voolu all olevate seadmete omavahel ühendamisest tootesse;
8. -toodetele, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised on rikutud, vahetatud või eemaldatud;
Müügigarantii juhtumi korral:
1. Klient esitab ABC Antenn OÜ-le kirjalikus vormis korrektse probleemi(de) kirjelduse.
2. Kui garantiiremondi käigus ilmneb, et rike ei ole põhjustatud tootjapoolsest praagist või on rikutud toote garantiitingimusi, peatatakse remondi teostamine kuni kliendiga edasiste kokkulepete saavutamiseni. Sellisel juhul on ABC Antenn OÜ -l õigus esitada kliendile arve seni teostatud tööde kohta.
3. Klient on kohustatud alles hoidma kõik kaubaga kaasnevad garantiid puudutavad dokumendid.
ABC Antenn OÜ ei vastuta:
1. Toote defektide kõrvaldamata jätmise eest juhul, kui defekt ei ilmnenud garantiiremondi käigus ning selle esinemist toote garantiiremonti toomisel ei ole registreeritud.
2. ABC Antenn OÜ ei oma kliendi ees muid kohustusi peale nende, mis on toodud käesolevates müügigarantii tingimustes ning Eesti Vabariigi seadustes.
Tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.
Kui mistahes ABC Antenn OÜ poolt seatud tingimus raskendab tarbijal oma õiguse kasutamist võrreldes võlaõigusseaduses sätestatuga, on see tühine.

Kauba tagastamine

Tarbijal on õigus taganeda tellimusest 14 kalendripäeva päeva jooksul alates tellitud kauba (toote) üleandmisest tellijale.
Tarbija – füüsilisest isikust või juriidilisest isikust ostja, kes ei soeta kaupu edasimüügiks või mistahes muuks majandus- või kutsetegevuseks.
Tagastatav kaup peab vastama järgmistele nõuetele:
1. Kaup peab olema originaalpakendis. Määrdunud, lõhutud ja/või mingil muul tahtlikul või mittetahtlikul viisil kahjustunud pakendis kaupa tagastuseks ei aksepteerita.
2. Kaup peab olema komplektne ja kasutamata. Määrdunud, lõhutud ja/või mingil muul tahtlikul või mittetahtlikul viisil kahjustunud ja/või väärast ümerkäimisest kahjustunud mittekomplektset kaupa tagastuseks ei aksepteerita.
Tarbija peab oma tagastamisõiguse kasutamiseks esitama taganemisavalduse e-posti aadressil info(ät)abcantenn.ee 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamise kuupäevast.
Tarbija tagastab ostetud kauba ABC Antenn OÜ–le koheselt kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates taganemisteate esitamise kuupäevast.
Tarbija kannab kõik kulutused mis on seotud kauba tagastamisega.
ABC Antenn OÜ tagastab tarbijale kauba eest tasutud hinna esimesel võimalusel kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul tagastamisavalduse esitamise kuupäevast.
Kauba hind tasutakse ainult tarbija poolt osundatud pangaarvele pangaülekandega. Sularahas ei arveldata.
Kauba (toote) kättetoimetamise transpodi tasu tagastamisele ei kuulu.
Kompenseerimisele ei kuulu misiganes muud tarbijapoolsed rahalised, füüsilised ja moraalsed kulutused ja kahjud mis on seotud kauba tagastamisega.

Kauba remont ja remonditööde maksumus

Kauba (toote) igakordsele remondile eelneb defekteerimine.
Defekteerimine on vea kindlaks tegemise protseduur remondi kalkulatsiooni koostamise eesmärgil ja kliendile tulemuse teatamine.
Defekteerimise maksumus: 16.00 EUR (sisaldab käibemaksu 20%).
Defekteerimissumma moodustab ühe osa remondi maksumusest.
Kui remontiast olenemata põhjusel remonti seadmele teostada ei saa või klient remondist keeldub, tuleb defekteerimistasu ikkagi tasuda.
Defekteerimistasu tuleb tasuda ka juhul, kui seadme viga ei avaldu või kui seade tuuakse garantiiremonti, kuid hiljem selgub, et viga ei ole tootja poolne ja klient on loobunud tasulisest remondist.
Remondi maksumus: minimaalselt 13.00 EUR (sisaldab käibemaksu 20%).
Remondi maksumusele lisandub varuosa(de) maksumus mis tuuakse remontia poolt esitatud arvel välja eraldi reana.
Aimult juhul, kui hiljem selgub, et remondi tegelik maksumus ületab antud summat, võetakse kliendiga ühendust ja tehakse uus täpsustav hinnapakkumine.
Tarbija kannab kõik kulutused mis on seotud toote remonti (ka garantiiremonti) toimetamise ja remondist äratoimetamisega.
Kui tarbija ei tule remonditud tootele järele 1 (ühe) kuu möödudes alates remondi lõpetamise kuupäevast, on ABC Antenn OÜ-l õigus nõuda hoiutasu 0.40 EUR/päev.

Privaatsuspoliitika

ABC Antenn OÜ järgib isikuandmete kaitse põhimõtteid ja teeb kõik endast oleneva, et iskuandmete töötlemine oleks turvaline ja konfidetsiaalne.
ABC Antenn OÜ ostja/tellija iskuandmeid kolmandatele osapooltele ei levitata ega edastata v.a juhul kui nõue tuleneb seadusest, edastamiseks on isiku nõusolek või isikuandmete edastamine on vajalik müügilepingu täitmiseks.
ABC Antenn OÜ käsitleb e-poe ostja/ellija poolt ostu/tellimuse käigus sisestatud isikuandmeid ainult tellimuste täitmise/käsitlemise otstarbel – arve/müügipakkumise koostamisel, ostetud/tellitud kauba kohaletoimetamiseks ja transporditeenuse osutamiseks, garantii-ja hooldus toiminguteks.
Reklaammaterjale edastatakse ostale/tellijale ainult ostja/tellija nõusolekul.
ABC Antenn OÜ säilitab ostja/tellija iskuandmeid ainult niikaua kui see on põhjendatult vajalik.
Privaatsustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat õigust.

Vastutus

Käesoleva veebilehe kasutamine on vabatahtlik ja sellest tulenevalt ABC Antenn OÜ ei vastuta ei varalise kahju ega saamata jäänud tulu või misiganes kahju eest, mis tekkis selle veebilehekülje kasutamisest.

Veebilehe omanik ja õigused

Selle veebilehe autor ja omanik on ABC Antenn OÜ, asukohaga Sipelga 4-30, 13423 Tallinn, Eesti Vabariik.
ABC Antenn OÜ jätab endale õiguse keelduda kliendile teenuse osutamisest seda eelnevalt põhjendamata.
Veebilehe kasutajatingimuste ja reeglite, sisu ja kuvatava informatsiooni muutmine vastavalt omaniku äranägemisele ilma sellest eelnevalt teavitamata lubatud.